VRI - Vårdrelaterade Infektioner

CTMH har fått i uppdrag att tillsammans med Karolinska Universitetssjukhusets ledning koordinera ett projekt med det slutgiltiga målet att minska de medicinska och ekonomiska effekterna av vårdrelaterade infektioner (VRI). Uppdragets syfte är att skapa en kompetens- och professionsöverskridande konstellation med kompetenser såväl inom som utanför sjukvårdens traditionella fält. Konstellationens mål är att gemensamt skapa nya perspektiv och idéer för att bemöta VRI.

VRI har under lång tid varit en viktig utmaning för vården. Vårdens åtgärder mot VRI har traditionellt fokuserats på vårdhygien, och under decennier har nyinförda rutiner minskat förekomsten av VRI på ett radikalt sätt. Idag står dock vården inför en särskilt svår utmaning: dels har VRI-problematiken förvärrats avsevärt med den alarmerande ökande förekomst av anitibiotikaresistenta bakterier; dels har stora nya satsningar inom den traditionella vårdhygienområdet inte gett förväntade resultat.