- Speed Dating
- Videopresentationer
- Textpresentationer


Villkor för deltagande
För att delta vid en workshop måste varje grupp skicka in följande dokument:

- Powerpoint (eller pdf): Presentation av frågeställningar, teknologier, mm som gruppen arbetar med. Presentationen skall klaras av på 4 min.

- Textdokument: Information om gruppens medlemmar, inkl. kontaktuppgifter. Dokumenten skickas till CTMH.

Dessa dokument kommer att vara nedladdningsbara och bör inte innehålla känsliga uppgifter. Ambitionen är även att videofilma presentationerna och göra dem tillgängliga från CTMHs hemsida.

Speed Dating

Det finns redan idag i Stockholm världsledande och framstående forskning i gränslandet mellan klinik, teknik och medicin. Vår tro är att det dessutom finns en stor outnyttjad potential och CTMHs mål är att förverkliga den.

Den medicintekniska forskningens multi-disciplinära karaktär gör att möten krävs som inte nödvändigtvis uppstår i den vanliga verksamheten. Målet med CTMH Speed Dating är att utveckla workshop-deltagarnas kontaktytor och forskningsområden genom kollaborativa samtal med helt nya aktörer.


Speed Dating är det första steget i CTMHs metod för Research Area Development; CTMH CrossRoads är det andra steget, workshops inom avgränsade, specifika ämnen med ett fåtal utvalda deltagare.

Metod

Vid en Speed Dating workshop samlas ett tjugotal forskargrupper från olika tekniska och kliniska områden. Grupperna representeras av gruppchefen, men även andra forskare ur gruppen är välkomna.

För att få delta måste varje grupp uppfylla vissa krav (se kolumnen "Villkor.." till vänster). Under workshopen skall varje grupp hålla en fyra minuters presentation om sin verksamhet, med fokus på följande punkter:

- gruppens fokus och vision
- vad gruppen kan erbjuda andra grupper (modeller, utrustning, mm)
- vilka intressen gruppen har av samarbetspartners, modeller, utrustning, tillgång till patienter, mm


Workshopen avslutas med ett gemensamt mingel och tilltugg (eller lunch). CTMH sätter gärna upp möten med specifika deltagare om ett specifikt ämne.

Upplägget är starkt inspirerat av Biodesign Speed Dating vid Stanford University, där det har rönt stor framgång.